DMH's Community : ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพจิต

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน

.

  • *****
  • 160
กรมสุขภาพจิตประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน

รายละเอียดตามเอกสารแนบครับ
1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
2. ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง
3. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดติดตั้งพื้นหรือแขวน